Neem voor meer informatie contact met ons op


Algemene voorwaarden

Algemeen

Discover-Antwerpen Stads- & Havengids is een initiatief van stadsgids Nadine Marissen, gediplomeerd en erkend gids bij:

- Gids Toerisme Vlaanderen (2016)

- Museumgids Toerisme Vlaanderen (2016)

- Gids Monumentale Kerken van Antwerpen vzw (2017)

- Stadsgids Visit Antwerp (2018)

- Federatie Toeristische Gidsen (FTG)

- Koninklijke Vereniging van Gidsen Antwerpen (KgvA)

Discover-Antwerpen Stads- & Havengids staat ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel met ondernemingsnummer            BE 0656.940.220

Bevestiging

Boek je een stadswandeling dan ontvang je een bevestiging (e mail, Messenger, Whatsapp, ...) met datum, uur en startplaats van je gidsbeurt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Discover-Antwerpen worden gesloten.

Aanvangstijd

- Wees op tijd op het afgesproken startpunt van de wandeling

- Ben je iets later, bel dan even naar 0032 (0)477 61 09 77. In principe houdt Discover-Antwerpen zich aan de afgesproken eindtijd.

- Ben je meer dan 15 minuten te laat, zonder dit telefonisch te laten weten, dan kan Discover-Antwerpen de gidsbeurt annuleren. In dit geval blijf je verplicht om de volledige factuur voor de gidsbeurt te betalen.

- Een standaard gidsbeurt duurt tussen de anderhalf en twee uur. Per bijkomend uur kan een extra vergoeding aangerekend worden van 50€ per begonnen uur.

Maximum aantal personen per gids

Voor een gidsbeurt geldt een maximum van 20 personen. Voor het comfort van de groep is het aangeraden om het aantal deelnemers per gids te beperken tot 15 personen.

Bij een aanvraag van meer dan 20 deelnemers, zijn meerdere gidsen beschikbaar.

Uitvoering en kwaliteit van de gidsbeurt

Gidsbeurten worden steeds verzorgd door Nadine Marissen.

In sommige gevallen zal de gidsbeurt door een collega-gids verzorgd worden. Dit als bijvoorbeeld meerdere gidsen gevraagd worden, of als Nadine Marissen op dat ogenblik niet beschikbaar is. Je wordt hier op voorhand van verwittigd.

Discover-Antwerpen werkt enkel met gediplomeerde gidsen die passen in de filosofie van Discover-Antwerpen: deelnemers een kwalitatieve en aangename gidsbeurt aanbieden.

De geselecteerde gidsen van Discover-Antwerpen zijn professioneel en correct qua informatie. Indien een specifieke wandeling gevraagd wordt, kan het gebeuren dat een ongeschoolde gids wordt ingeschakeld omwille van de uitzonderlijke expertise van die gids. Discover-Antwerpen ziet nauw toe op de kwaliteit en correctheid van gegeven informatie.

Betaling

De betaling van een stadswandeling dien je onmiddellijk na ontvangst van de factuur te voldoen op bankrekening: BE82 2100 2584 2468 - bic code: GEBABEBB op naam van Nadine Marissen.

Facturen zijn vrijgesteld van BTW onder de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen (art. 56bis).

Verzekering en aansprakelijkheid

Discover-Antwerpen heeft een aansprakelijkheids- en lichamelijke ongevallenverzekering die calamiteiten dekt tijdens gidsbeurten door de gids geïnitieerd. Deelname aan stadswandelingen is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het verkeer. De gids is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een wandeling of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden. De gids is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Annulering door de klant

- Reserveringen kunnen tot 14 kalenderdag van tevoren kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden (bvb aantal gidsen indien meerdere besteld).

- Bij het annuleren van een gidsbeurt tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

- Bij annuleren van een reservering in de week voorafgaand aan de gidsbeurt wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

- Bij annulering op de dag zelf of niet komen opdagen van de klant zelf wordt de volledige vergoeding aangerekend.

Annulering door Discover-Antwerpen

Indien een stadswandeling, na bevestiging en door overmacht, moet geannuleerd worden door Discover-Antwerpen, hoeft de klant niets te betalen. Eventueel betaalde voorschotten worden integraal teruggestort.


1 januari 2021Deontologische code voor gidsen

Doel en opzet

De deontologische code voor gidsen en reisleiders legt een aantal belangrijke gedrags- en ethische principes vast die cruciaal zijn voor elke gids en reisleider. Deze code is in eerste instantie een leidraad en kwaliteitsinstrument. Het ondersteunt gidsen en reisleiders bij hun streven naar professioneel en kwaliteitsvol werken. De code kan eveneens ondersteunend zijn voor opdrachtgevers en beroepsorganisaties van gidsen en reisleiders bij het formuleren van hun kwaliteitsvereisten.

De deontologische code

De code onderscheidt 5 facetten van professionaliteit:

• degelijk voorbereid;
• betrouwbaar;
• klantgericht;
• respectvol tegenover cultuur en milieu;
• loyaal en collegiaal.

Deze facetten worden kernachtig uitgedrukt in 10 stellingen die verder worden toegelicht en verduidelijkt met een aantal voorbeelden.

Een gids of reisleider gedraagt zich professioneel en engageert zich tot een kwaliteitsvolle dienstverlening. Met andere woorden, de gids of reisleider:

• bereidt zich op een professionele wijze voor op zijn opdrachten;
• is oprecht en betrouwbaar;
• verstrekt klanten correcte informatie;
• houdt rekening met de culturele en sociale waarden van klanten;
• behandelt klanten met respect en op gelijke voet;
• is behulpzaam en reageert gepast bij problemen;
• respecteert de regels en cultuur van bezochte gebieden en plaatsen;
• draagt zorg voor het milieu en sensibiliseert klanten daartoe;
• is loyaal naar opdrachtgevers;
• gedraagt zich collegiaal tegenover andere gidsen en reisleiders.


1. Degelijke voorbereiding

DE GIDS BEREIDT ZICH PROFESSIONEEL VOOR OP ZIJN OPDRACHTEN:

 • analyseert voldoende relevante informatie om bezochte plekken te kunnen interpreteren en verhelderen;
 • heeft een gepast voorkomen;
 • toont enthousiasme voor zijn opdracht en rol;
 • is in orde met alle wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen;
 • is voldoende verzekerd, gelet op de mogelijke risico's van de opdracht en rekening houdend met het belang van de klant;
 • is nooit onder invloed van alcohol of andere genotsmiddelen bij het verstrekken van diensten;
 • schoolt zich regelmatig bij;
 • komt tijdig toe;
 • blijft tot de afgesproken tijd wachten op een groep die niet tijdig opdaagt;
 • treft, indien belet, de nodige maatregelen om in een geschikte vervanging te voorzien.

2. BETROUWBAARHEID

DE GIDS IS OPRECHT EN BETROUWBAAR:

 • zorgt voor een evenwichtige belangenbehartiging van opdrachtgevers, klanten en uitbaters/eigenaars;
 • aanvaardt enkel opdrachten die hij tot een goed einde kan brengen;
 • weigert een opdracht indien die ethisch niet te verantwoorden activiteiten of onprofessioneel gedrag zou vergen;
 • leeft de afspraken over het overeengekomen programma na, tenzij de groep om een wijziging verzoekt (en dit binnen het tijdschema kan worden ingepast);
 • maakt geen misbruik van zijn positie voor persoonlijk gewin of machtsuitoefening;
 • neemt geen initiatieven die klanten kan verbinden zonder hun uitdrukkelijk akkoord;
 • doet zelf geen zaken met souvenirwinkels, restaurants of andere plaatsen die een commissie of corrumperende voordelen geven.
 • onthoudt zich van verkoopsdaden;
 • stelt zich neutraal op bij het aanbevelen van handelszaken.

3. CORRECTHEID

DE GIDS VERSTREKT KLANTEN CORRECTE INFORMATIE:

 • geeft feiten en gegevens juist weer;
 • verstrekt geen misleidende informatie aan klanten;
 • verstrekt informatie zonder vooroordelen of propaganda;
 • maakt een duidelijk onderscheid tussen objectieve feiten en verhalen, legendes of meningen;
 • roept de hulp in van externe deskundigen wanneer hij een vraag om informatie van een klant niet kan beantwoorden.


4. KLANTGERICHTHEID

DE GIDS HOUDT REKENING MET DE DIVERSITEIT VAN CULTURELE EN SOCIALE WAARDEN VAN KLANTEN:

 • toont inlevingsvermogen naar klanten toe;
 • houdt rekening met wat klanten interessant en waardevol vinden;
 • zet zich in om aan redelijke verwachtingen van ieder van zijn klanten tegemoet te komen;
 • geeft geen persoonlijke standpunten weer over controversiële onderwerpen zoals godsdienst, politiek of levensstijlen.

5. RESPECT VOOR KLANTEN

DE GIDS BEHANDELT KLANTEN MET RESPECT EN OP GELIJKE VOET:

 • gedraagt zich hoffelijk, beleefd en tactvol;
 • communiceert helder en met een correct taalgebruik;
 • behandelt klanten op gelijke basis bij het leveren van diensten ongeacht bv. huidskleur, geslacht, etniciteit, nationaliteit, fysieke mogelijkheden, leeftijd, enz.;
 • is discreet leidinggevend en diplomatisch naar klanten.

6. BEHULPZAAMHEID

DE GIDS IS BEHULPZAAM EN REAGEERT GEPAST BIJ PROBLEMEN:

 • helpt klanten wanneer dat nodig is;
 • stelt zich oplossingsgericht op;
 • gaat op een correcte en verantwoorde wijze om met klanten, conflicten en calamiteiten;
 • informeert de opdrachtgever bij een ernstig voorval;
 • rapporteert elk incident met gewonden of doden aan de geschikte autoriteiten.

7. RESPECT VOOR CULTUUR

DE GIDS RESPECTEERT DE REGELS EN CULTUUR VAN BEZOCHTE GEBIEDEN OF PLAATSEN:

 • leeft de wet- en regelgeving na;
 • volgt de regels en reglementen op bezochte sites;
 • onderneemt activiteiten met respect en met de nodige zorg voor het erfgoed;
 • respecteert de leefomgeving, gewoonten en religieus gedrag van de lokale bevolking;
 • onderneemt voldoende inspanningen opdat klanten hetzelfde respect voor de regels en cultuur van de bezochte bestemming opbrengen.


8. RESPECT VOOR MILIEU

DE GIDS DRAAGT ZORG VOOR HET MILIEU EN SENSIBILISEERT KLANTEN DAARTOE:

 • heeft respect voor planten en dieren en hun leefomgeving;
 • voorkomt afval, is zorgvuldig bij het verwijderen ervan, en recycleert waar mogelijk;
 • voorkomt geluidshinder, bodem-, lucht- en waterverontreiniging;
 • onderneemt voldoende inspanningen opdat klanten hetzelfde respect voor het milieu zouden tonen.

9. LOYAUTEIT

DE GIDS IS LOYAAL NAAR OPDRACHTGEVERS:

• maakt aan opdrachtgevers onmiddellijk elk mogelijk belangenconflict kenbaar;
• stelt zich eerlijk en redelijk op bij het maken van afspraken met opdrachtgevers;
• is plichtsbewust naar zijn opdrachtgevers en hun dienstenverstrekkers;
• houdt zich aan de honoraria en vergoedingen die werden afgesproken met de opdrachtgever;
• respecteert de confidentialiteit van niet-publieke informatie verstrekt door de opdrachtgever;
• neemt geen initiatieven die een opdrachtgever kan verbinden zonder diens uitdrukkelijk akkoord; • leeft afspraken na over het aanvaarden van fooien.
• volgt de regels van de gidsenvereniging waar hij toe behoort.
• volgt alle regels van en afspraken met de opdrachtgever;
• verwittigt, overlegt met en adviseert de opdrachtgever over wijzigingen in de reisweg.

10. COLLEGIALITEIT

DE GIDS GEDRAAGT ZICH COLLEGIAAL TEGENOVER ANDERE GIDSEN

 • beschadigt, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, de reputatie, de belangen of dienstverlening van andere gidsen;
 • streeft een positieve relatie na met andere gidsen, reisleiders en chauffeurs;
 • werkt samen met andere groepen als dat noodzakelijk is;
 • respecteer het opzoekingswerk en de intellectuele eigendom van andere gidsen.

Ondergetekende verklaart hierbij de deontologische code te hebben gelezen en te onderschrijven.

Nadine Marissen

1 januari 2021

Boek nu Boek nu